Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole

Kompleksowe utrzymanie czystości i higieny w obiekcie Krytej Pływalni w Kole

Kompleksowe utrzymanie czystości i higieny w obiekcie Krytej Pływalni w Kole

Ogłoszenie nr 772928-N-2020 z dnia 29.12.2020 r.
 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w KoleKompleksowe utrzymanie czystości i higieny w obiekcie Krytej Pływalni w Kole
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole, krajowy numer identyfikacyjny 30064553200000, ul. ul. Szkolna  62-600  Koło, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-63 2725410, e-mail mosir_kolo@poczta.onet.pl, faks 0-63 2725410.
Adres strony internetowej (URL): www.mosir.kolo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.mosir.kolo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.mosir.kolo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
tak
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
w formie pisemnej, papierowej
Adres:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Kolejowa 7, 62-600 Koło

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe utrzymanie czystości i higieny w obiekcie Krytej Pływalni w Kole
Numer referencyjny: MOSiR.3222.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości i higieny w obiekcie Krytej Pływalni w Kole. 1) Prace porządkowe w pływalni muszą odbywać się w systemie serwisu dziennego i nocnego, od poniedziałku do niedzieli – 7 dni w tygodniu. 2) Przedmiot zamówienia nie obejmuje sprzątania pomieszczeń: kręgielni i pomieszczeń pomocniczych dzierżawionych przez firmy zewnętrzne od Gminy Miejskiej Koło. 3) Zestawienie pomieszczeń i powierzchni objętych usługą sprzątania oraz ich usytuowanie obrazujące załącznik do niniejszej SIWZ oznaczony jako (rys. 1). 4) Ze względu na specyfikę sprzątania Pływalnia w Kole została podzielona na strefy: a) STREFA I – hala basenowa: niecki basenowe, zjeżdżalnia, basen hamowny, whirlpoole, brodzik, plażę, pomieszczenie ratowników, trybuny, balustrady, szklane fasady, schody na zjeżdżalnię, magazyn sprzętu sportowo – rekreacyjnego. b) STREFA II – szatnie, prysznice, przebieralnie, toalety. c) STREFA III – saunarium (odnowa biologiczna). d) STREFA IV – hol, kasy, biura, klatki schodowe, okna i przeszklenia w całym budynku. e) STREFA V – fitness – rehabilitacja. f) STREFA VI - teren przed wejściem głównym i pomieszczenia podbasenia. 5) Przedmiot zamówienia obejmuje czyszczenie, mycie, i dezynfekcję: rynien przelewowych, powierzchni plażowych, fug ceramicznych i silikonowych, ścian pokrytych flizami, ścian nawrotu, pleksi, wanien whirpool oraz niecek (sportowej, rekreacyjnej, brodzika dla dzieci), zjeżdżalni wewnętrznej, innych urządzeń znajdujących się w hali basenowej, trybun, szafek ubraniowych. Czyszczenie i konserwację ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń fitness i rehabilitacji, mycie przeszkleń wewnętrznych i zewnętrznych, mycie okien, sprzątanie pomieszczeń biurowych, socjalnych, magazynów i podbasenia, dezynfekcja ścian, podłóg i przybasenia, sprzątanie w toaletach, uzupełnianie na bieżąco worków na śmieci, papieru toaletowego, ręczników papierowych oraz mydła w płynie/piance, pranie worków na buty, a także odbiór i utylizację odpadów medycznych (odbiór jeden raz w miesiącu w ilości do 2 kg/m-c). 6) Sprzątanie musi odbywać się z użyciem profesjonalnych środków, których spis oraz karty charakterystyki zostaną przedłożone Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole. Wybrany Wykonawca zakupi środki czystości oraz przedstawi Zamawiającemu plany pracy poszczególnych zmian z uwzględnieniem używanych środków oraz ich stężenia. 7) Sprzątanie winno odbywać się w systemie dwóch serwisów (dziennego i nocnego) przy następującym obłożeniu osobowym: a) od poniedziałku do piątku od godz. 06.00 do godz.14.00, b) soboty od godz. 08.00-16.00 – 1 osoba, c) niedziele, święta od godz. 10.00-18.00 – 1 osoba, d) od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do godz. 22.00 – 1 osoby, e) od poniedziałku do piątku od godz. 16.00 do godz. 24.00 – 3 osoby, f) soboty od godz. 15.00-23.00 – 3 osoby, g) niedziele i święta od 18:00 – 21:00 – 3 osoby. W przypadku nieprawidłowego realizowania usługi liczba osób musi zostać odpowiednio zwiększona. Absencja personelu Wykonawcy nie może mieć wpływu na wskazaną powyżej minimalną obsadę personelu dla wymienionych serwisów. 8) Usługa będzie wykonywana w ciągu całego tygodnia na bieżąco, w taki sposób aby nie zakłócała funkcjonowania pływalni oraz nie zagrażała bezpieczeństwu użytkowników. 9) Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić na umowę o pracę personel sprzątający wykonujący wskazane przez Zamawiającego czynności określone w załączniku „c” do umowy. 10) Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę poprzez przedstawienie zanonimizowanych (pozbawionych danych osobowych pracowników) umów o pracę, a także przedstawienie dokumentów potwierdzających opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę w formie zaświadczenie właściwego oddziału ZUS. 11) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom środków ochrony osobistej przewidzianych odrębnymi przepisami. 12) Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia pracowników w estetyczną jednolitą odzież ochronną dostosowaną do środowiska pracy z napisem „serwis porządkowy” z identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu oraz obuwie przeznaczone wyłącznie do pracy na hali basenowej z zakazem wychodzenia na zewnątrz obiektu w tym obuwiu. 13) W przypadku osób wykonujących prace w hali basenowej, w każdym przypadku pod nieobecność ratownika, obowiązuje bezwzględny nakaz stosowania w trakcie prac kamizelek asekuracyjnych. Odpowiedzialność za ewentualne wypadki, jakim mogą ulec osoby nie przestrzegające niniejszego nakazu, ponosi Wykonawca. 14) Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia zatrudnionych przez siebie pracowników przed przystąpieniem do pracy – zarówno w zakresie organizacji pracy, bhp, technologii, obsługi maszyn i urządzeń oraz stosowania środków (w tym chemicznych) służących wykonywaniu usługi. Wykonawca przedłoży stosowny dokument potwierdzający przeszkolenie zatrudnionego przez siebie personelu w powyższym zakresie. Wyżej wymienione szkolenie Wykonawca przeprowadzi na swój koszt i swoim staraniem. 15) Pracownicy skierowani do wykonywania czynności sprzątających w obiekcie Zamawiającego muszą posiadać aktualną książeczkę lub zaświadczenie dla celów sanitarno- epidemiologicznych. 16) Przed podpisaniem umowy Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu imiennej listy pracowników przewidzianych do realizacji zadania – wzór druku stanowi załącznik do SIWZ. 17) Szczegółowy harmonogram oraz zakres prac z podziałem na strefy, o których mowa w pkt. 4) określa Załącznik do Umowy pod nazwą - Zakres i harmonogram wykonywanych czynności w ramach świadczenia usługi „Kompleksowego utrzymania czystości i higieny w obiekcie Krytej Pływalni w Kole”. 18) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na swój koszt i swoim staraniem, personelu, sprzętu oraz środków czystości w ilości wystarczającej do prawidłowej, płynnej realizacji usługi (na poziomie nie niższym niż ten opisany w SIWZ). Problemy kadrowe i inne problemy Wykonawcy nie mogą mieć wpływu na realizację zamówienia. Środki czystości, w tym worki na śmieci, papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie oraz urządzenia i przybory do sprzątania dostarcza Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco uzupełniać ww. środki czystości. 19) Środki stosowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, powinny być: a) dopuszczone do obrotu handlowego i użytkowania w obiektach, jak ten objęty niniejszym zamówieniem tj. pływalniach, aqua parkach, przychodniach, szpitalach (substancje, środki lub preparaty chemiczne muszą być dopuszczone na podstawie jednego z poniżej wymienionych dokumentów: certyfikatu CE, karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, pozwolenia na dopuszczenia do obrotu, bądź wpisu do rejestru producentów produktu), , b) właściwe dla danego rodzaju materiału urządzeń basenowych i występujących powierzchni, c) dostosowane do poszczególnych funkcji obiektu (np. basen, sauna, szatnie, sanitariaty, hol). 20) Inne wymagania odnośnie środków stosowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia: a) do sprzątania powierzchni okołobasenowych i niecek basenowych a szczególnie na styku lustra ze ścianami niecek basenowych, należy stosować odpowiednie środki czyszczące, b) wszystkie środki stosowane do mycia i dezynfekcji muszą, posiadać karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS) zgodnie z rozporządzeniem unijnym REACH, c) rodzaj środków stosowanych do mycia i dezynfekcji posadzek pokrytych płytkami ceramicznymi Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym, d) zamawiający w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do nakazania Wykonawcy zmiany używanych przez niego środków czyszczących, e) należy na przemian stosować dezynfekcję roztworem kwaśnym i zasadowym. 21) Podstawowe środki stosowane do mycia i dezynfekcji Zamawiający wskazuje poprzez ich poniższą charakterystykę: a) środek przeciwdziałający powstawania osadów i kamienia do dezynfekcji powierzchni podłóg i ścian pokrytych płytkami ceramicznymi w pomieszczeniach basenowych, natrysków, łazienek, sanitariatów, saun, b) środek do czyszczenia niecek basenowych ze stali szlachetnej, wanien z hydromasażem ich otoczenia oraz do zmywania zabrudzeń ścianek niecek nad lustrem wody, c) środek czyszczący, odkażający, niepieniący używany wokół basenów oraz do czyszczenia urządzeń sanitarnych, d) skondensowany środek czyszczący do sanitariatów, e) środek czyszczący do mycia powierzchni ze stali nierdzewnej, porcelany, szkła, armatury chromowej i emalii kwasoodpornej, f) preparat do utrzymania czystości w saunarium z dodatkiem środka bakteriobójczego, g) środek nisko pieniący, antypoślizgowy, dezynfekujący do maszyn czyszczących, h) preparat do utrzymania czystości i dezynfekcji powierzchni z płyty MDF i HPL, i) środki czyszcząco – konserwujące powierzchnie aluminiowe lakierowane proszkowo, j) preparat do utrzymania czystości wykładziny dywanowej, k) preparat czyszcząco – konserwujący, antypoślizgowy do powierzchni poliuretanowej (sportowej), l) preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu do pływania i aqua aerobiku, m) preparat do prania worków na buty. 22) Zamawiający wymaga, aby środki czystości i worki na śmieci dostarczone przez Wykonawcę na bieżąco jako wyposażenie obiektu, w tym toalet, spełniały poniższe wymagania: a) papier toaletowy (duże rolki), celulozowy, dwuwarstwowy, dzielony na listki (z perforacją), ilość listków w rolce musi odpowiadać wymiarom zainstalowanych 14 pojemników w toaletach, b) ręczniki papierowe do rąk składane typu ZZ, celulozowe o wymiarach, odpowiadających zainstalowanych 35 pojemnikom w łazienkach, toaletach i pomieszczeniach socjalnych, c) mydło w płynie (57 pojemników jednolitrowych ) i do dezynfekcji (3 pojemniki 0,75l) dobrej jakości, dobrze rozprowadzające się na dłoniach, d) worki na śmieci w czterech rozmiarach: - 12 litrów – 29 pojemników na odpady; - 20 litrów – 23 pojemniki na odpady; - 30 litrów – 11 pojemniki na odpady; - 12 litrów – 1 pojemnik na odpady medyczne. 23) Informacje dodatkowe o budynku i wyposażeniu. Budynek murowany z konstrukcjami żelbetonowymi zawierający: a) basen sportowy o wymiarach 25m x12,5m – 6 torów (niecka stalowa), b) basen rekreacyjny o wymiarach 13,80m x 8,21m z atrakcjami wodnymi (niecka stalowa), c) brodzik dla dzieci o wymiarach 4,25m x 3,83m (niecka stalowa), d) 1 zjeżdżalnia typu rurowego o długości 60m (barwiona żywica poliestrowa), e) 2 whirpoole o średnicy 2m (niecki stalowe), f) fontanna pingwin wykonana z barwionej żywicy poliestrowej, g) 2 sauny: sucha – obudowa ścian i sufitu z drewna z izolacja termiczną, drzwi zewnętrzne szklane, wbudowane ławki drewniane; łaźnia parowa – obudowa ścian i podłogi mozaiką ceramiczną z izolacja termiczną, drzwi zewnętrzne szklane, wbudowane ławki obłożone mozaika ceramiczną; w części wypoczynkowej 3 leżaki obłożone mozaika ceramiczną oraz natryski wrażeń obłożone mozaiką ceramiczną, h) widownia: siedziska kubełkowe z tworzywa sztucznego – 95 szt. oraz balustrada (szkło bezpieczne i stal nierdzewna), i) 3 przebieralnie: 150 szt. szafek typu L2 z płyty laminowanej HPL zamykane na zamek elektroniczny i 20 szafek typu L2 z płyty laminowanej HPL zamykane na zamek mechaniczny. j) salka fitness: podłoga – przyrządy sportowe i gimnastyczne (w części wskazanej przez Zamawiającego). k) hol: 104 szt. szafek ubraniowych z płyty laminowanej HPL zamykanych na klucz o wymiarach: 27cm x 87cm 24) Wszelkie zauważone nieprawidłowości dotyczące stanu poszczególnych pomieszczeń, wyposażenia w tym urządzeń, umeblowania budynku, Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu poprzez odnotowanie w zeszycie złożonym u wyznaczonego pracownika Zamawiającego, który będzie pełnił rolę Koordynatora w zakresie wykonywanych usług. 25) Minimalne wymagania sprzętowe w zakresie sprzątania: a) 1 odkurzacz piorąco – czyszczący do podłóg z wykładzin dywanowych, b) 1 odkurzacz do zbierania wody, c) 2 maszyny szorująco – czyszczące na baterie, d) 1 maszyna szorująca do antypoślizgowych płytek gresowych, e) 1 myjka ciśnieniowa, f) 1 pistolet ciśnieniowy do dezynfekcji, g) 2 specjalistyczne wózki do sprzątania (wielofunkcyjne), h) 2 szorowarki orbitalne, i) 1 zestaw do mycia okien wodą zdemineralizowaną do wysokości 12m (z urządzeniem do wytwarzania wody zdemineralizowanej), j) 1 zestaw do odkurzania miejsc ciężko dostępnych do wysokości 12m tj. rynny, gzymsy, parapety. 26) Rodzaj, jakość i wydajność sprzętu musi gwarantować prawidłową i płynną realizację przedmiotu zamówienia. Awarie i naprawy sprzętu nie mogą wpływać na jakość świadczonych usług. 27) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę zgodnie ze złożoną ofertą, przestrzegać przepisy BHP i p.poż, przepisy dotyczące ochrony środowiska, normy sanitarne oraz zalecenia Zamawiającego, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji usługi, nie naruszając Regulaminu Krytej Pływalni w Kole. 28) Wykonawca zobowiązany będzie do zapoznania swoich pracowników z ustalonymi zasadami wykonywania usługi i obowiązującymi przepisami. 29) Wykonawca zobowiązany będzie do sprawowania bieżącego nadzoru nad pracownikami zatrudnionymi do wykonywania usługi. 30) Opakowania i odpady po zużytych środkach służących wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca - jako wytwórca tego odpadu - usunie i zagospodaruje własnym staraniem i na własny koszt. 31) Przy usuwaniu odpadów zebranych w obiekcie, Wykonawca ma obowiązek ich segregowania, zgodnie z systemem zbierania odpadów obowiązujących w obiekcie Zamawiającego oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 32) Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zapoznania się z obiektem Krytej Pływalni w Kole oraz wymogami producentów dotyczącymi zasad eksploatacji urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Krytej Pływalni, co Zamawiający umożliwi Wykonawcy, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do godz. 14.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).

II.5) Główny kod CPV: 90900000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90910000-9
90911200-8
90911300-9
90919200-4
90920000-2
90921000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 01.02.2021   lub zakończenia: 31.12.2021

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania zamówienia publicznego od 01.02.2021 roku, od godz. 6:00 do dnia 31.12.2021 roku do godz. 20:00.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawcy muszą posiadać odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej: warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawcy wykażą, iż są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 350.000,00 zł,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) dysponowanie doświadczeniem uzyskanym samodzielnie, w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej, albo na podstawie pisemnego zobowiązania innego podmiotu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie poprzez wykonania lub wykonywania usługi sprzątania obiektów użyteczności publicznej takich jak basen lub obiekt o podwyższonym reżimie sanitarnym tzn. obiekt opieki zdrowotnej - przychodnia, szpital itp., w okresie ciągłym – nie krótszym niż 6 następujących po sobie miesięcy i wartości łącznej minimum 150.000,00 zł brutto. Zamawiający dopuszcza sumowanie umów o niższej wartości, jeżeli usługi sprzątania następowały po sobie; b) dysponowania potencjałem technicznym: • 1 odkurzacz piorąco – czyszczący do podłóg z wykładzin dywanowych. • 1 odkurzacz do zbierania wody • 2 maszyny szorująco – czyszczące na baterie, • 1 maszyna szorująca do antypoślizgowych płytek gresowych, • 1 myjka ciśnieniowa, • 1 pistolet ciśnieniowy do dezynfekcji, • 2 specjalistyczne wózki do sprzątania (wielofunkcyjne), • 2 szorowarki orbitalne, • 1 zestaw do mycia okien wodą zdemineralizowaną do wysokości 12m (z urządzeniem do wytwarzania wody zdemineralizowanej), • 1 zestaw do odkurzania miejsc ciężko dostępnych do wysokości 12m tj. rynny, gzymsy, parapety). c) dysponuje osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia: Zamawiający wymaga zatrudnienia minimum 6 (sześciu) osób do realizacji szczegółowego zakresu czynności wynikających z załącznika nr c), Tabela 1 do projektu umowy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składnia ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy pkt 2. w zakresie terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. 4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenia i dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie; 5) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wymienionych w ust. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej poprzez złożenie dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 350.000,00 zł 2) w zakresie dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączonymi dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie na załączniku nr 4 do SIWZ. Dowodami o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz których usługi były wykonane (a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydanie nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie; b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca jest obowiązany wnieść na rzecz Zamawiającego wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form lub kilku z nich: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto MOSIR w Kole w Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Kole Nr 47 1090 1203 0000 0001 0760 1885 z dopiskiem „wadium – Sprzątanie- 2021 r.”. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu (gwarancji/poręczenia) potwierdzającego wniesienie wadium. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z zapisami Pzp. Wskazane jest aby kopia wniesionego wadium, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, była dołączona do oferty. 5. Wadium wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wnoszone w formie innej niż pieniężna winno być wystawione na wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 6. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń niezgodnych z ustawą Pzp, a w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw przysługujących Zamawiającemu zgodnie z art. 46 ust 4a i 5 ustawy. 7. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 07stycznia 2021 roku o godz. 11:00. 8. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu dopuszcza się załączenie do oferty kopii przelewu potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 9. Wykonawca zobowiązany jest określić w druku „OFERTA” wartość i formę wniesionego wadium. 10. Wykonawca, którego oferta, nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta odrzucona. 10. Wadium wniesione w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (co do dnia i godziny). Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 11. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej oraz gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancja wadialna musi być nieodwołalna i zawierać następujące elementy: 1) zobowiązanie banku lub ubezpieczyciela do zapłaty kwoty wadium w przypadku, gdy zajdą ustawowo określone zdarzenia, 2) informację dotyczącą postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, 3) wskazanie sumy gwarancyjnej, 4) wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji, 5) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji, 6) określenie terminu ważności gwarancji wadium. 12. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4 Ustawy, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek Wykonawcy. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczeń o których mowa w art.25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 15. Zamawiający na wniosek Wykonawcy zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli ten wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 16. Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po podpisaniu stosownej umowy. 17. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego jeżeli: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach zawartych w ofercie, 2) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
częstotliwość wykonywania usług 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W toku realizacji umowy możliwa będzie zmiana osób wskazanych w przedstawionym przez Wykonawcę wykazie osób wyłącznie po pisemnym poinformowaniu Zamawiającego. Zmiana ta nie stanowi zmiany postanowień niniejszej umowy. 2. Każda ze stron umowy zobowiązana jest do natychmiastowego pisemnego powiadomienia drugiej strony o: zmianie siedziby, zmianie osób reprezentujących strony, złożeniu do Sądu wniosku o ogłoszeniu upadłości lub zawieszeniu działalności. Wykonawca powiadomi dodatkowo o wszczęciu postępowania o wygaśnięciu uprawnień do wykonywania przedmiotu umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było powiedzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, b) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usługi w określonym terminie, c) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób sprzeczny z postanowieniami umowy i SIWZ, a w szczególności Wykonawca co najmniej w ciągu pół roku został obciążony 3-krotnie karą umowną w oparciu § 8 ust. 4 lit d Umowy. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt. a), Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonywania części umowy. 5. Zamawiający jest uprawniony, po dwukrotnym bezskutecznym pisemnym upomnieniu, do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek postanowień niniejszej umowy lub obowiązujących przepisów prawa przy wykonywaniu umowy. Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonej w niniejszej umowie. 6. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 3 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od momentu powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia. 7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza istotną zmianę treści zawartej umowy w następujących przypadkach: a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – ceny brutto, wartość brutto przedmiotu umowy ulegnie zmianie odpowiednio do zmienionej stawki podatku od towarów i usług po uprzednim podpisaniu aneksu do niniejszej umowy; b) w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy, a zmiana ta polega na dostosowaniu jej postanowień do zmienionych przepisów i realizacji celu umowy; c) w przypadku realizacji decyzji, wytycznych, zaleceń itp. wydanych przez uprawnione organy, a zmiany te polegać będą na dostosowaniu postanowień umowy do wydanych decyzji, wytycznych, zaleceń, itp
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 07.01.2021, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIO
 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-12-29 Autor: Marcin Świderski Data publikacji: 2021-02-16 14:04 Osoba udostępniająca na stronie: Marcin Świderski Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-17 Osoba modyfikująca: Redaktor BIP